Background Image

REGLAMENT DE LA I MITJA JOVE DE VILAFRANCA 2019

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès organitza la 1a Mitja Jove a Vilafranca del Penedès.

  1. La cursa està oberta a tots aquells joves entre 12 i 22 anys que acceptin i respectin el present Reglament. Els menors de 18 anys hauran de portar signada l’autorització del pare, mare i/o tutor legal, per entregar-la el dia de la recollida del dorsal.
  2. La data de celebració serà el diumenge 17 de novembre del 2019.
    L’hora de sortida està fixada a les 10:30 hores.
    La sortida estarà ubicada al carrer de Baltà de Cela, davant de l’Espai Jove la Nau –Barri de l’Espirall– i l’arribada a Vilobí.
    El temps màxim per completar el recorregut és d’1 hora i 30 minuts.
    En cas de superar aquest temps i continuar a la cursa, restarà sota la responsabilitat del corredor/a.

 

Inscripcions

El preu d’inscripció a la cursa s’ha establert en 6 euros al web.
Les inscripcions es podran fer a partir del 16 de Setembre fins el dia 8 de Novembre (amb obsequis garantits); de l’11 al 15 de Novembre (dia del tancament), es podrà fer inscripcions però sense dret a tenir obsequis.
La inscripció a la cursa és personal i intransferible.
Un cop feta la inscripció, l’organització no retornarà l’import d’aquesta.
La cursa només podrà ser suspesa per inclemències del temps o qualsevol altre problema greu si així ho determina l’organització o l’autoritat competent.

Llicència d’Activitat Física

En el moment de realitzar la inscripció és obligatori fer constar el DNI per tal que l’organització pugui contractar, a través de la Federació Catalana d’Atletisme, la llicència d’activitat física corresponent a la persona inscrita.
Aquesta llicència, que és d’àmbit català i està adreçada a atletes que NO tinguin tramitada cap altra llicència, és obligatòria per a la participació en curses de fons i té vigència d’un dia, concretament per a la data de la realització de la cursa per a la qual s’hagi tramitat (d’acord amb el Decret 58/2010, de 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya)

Pitral i cronometratge

El pitral és personal i intransferible. El canvi de pitral suposa la desqualificació. Queda totalment prohibit entrar al recinte d’arribada sense pitral.
Es podrà recollir el mateix dia de la cursa i/o el dissabte dia 16 de novembre, de 10:30 h a 13:30 h i de 17:00 h a 20.30 h a l’Espai Jove la Nau, al C/de Baltà de Cela,
08720 Vilafranca del Penedès.
Amb la voluntat de reduir al màxim possible els residus a la cursa, el sistema de cronometratge de la cursa es farà amb xips.
En aquest sentit, es farà entrega d’un xip blanc a tots els participants. Aquest xip s’entregarà amb la bossa de la Mitja Jove el qual haurà de ser retornat en finalitzar la cursa.
Amb la bossa de la Mitja s’entregarà un pitral sense xip el qual s’haurà de portar sempre en un lloc visible, preferiblement a l’alçada de l’abdomen.

Distància i recorregut

La distància de la cursa està fixada en 10.000 metres.
No està permesa la utilització de mitjans mecànics per a la realització d’aquesta.

Els únics vehicles que podran seguir la cursa seran els expressament autoritzats per l’organització.
Tots els corredors estan obligats a seguir en tot moment el circuit, que està senyalitzat i autoritzat convenientment. En cas contrari, l’organització procedirà a la desqualificació de qui ho infringeixi.
Els jutges de la Federació Catalana d’Atletisme vetllaran pel compliment de les normes.

Avituallaments

L’organització ha establert 3 avituallaments al llarg del circuit. Es demana a tots els participants que en facin un ús responsable, utilitzant, en el que sigui possible, els contenidors de recollida selectiva disposats en el recorregut i a la meta.

Obsequis

L’organització obsequiarà tots els participants amb una samarreta de disseny exclusiu i un obsequi de Finisher a tots els que finalitzin la cursa.

Categories

• Infantil: 2006-2007.
• Cadet: 2004-2005.
• Juvenil: 2002-2003.
• Júnior: 2000-2001.
• Promesa: 1997-1998-1999.
• Sèniors: +1996

Premis

Trofeu pels 3 primers de cada categoria. M/F
Els trofeus es lliuraran, aproximadament a les 13:00 hores a Vilobí
Els trofeus que no s’hagin recollit 1 mes després de la cursa, no podran ser reclamats.
No hi haurà premis en metàl·lic.

Protecció de Dades

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que es facin constar en aquest formulari o document poden ser incorporades i tractades, si escau, al fitxer (automatitzat o no) corresponent creat per aquest Ajuntament. Les dades podran utilitzar-se per a les comunicacions de l’Ajuntament amb la persona interessada, i no podran ser cedides a tercers, tret dels supòsits previstos en la llei o, d’acord amb ella, en l’acord de creació del fitxer. Es poden exercir per escrit, davant l’Ajuntament, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Drets d’imatge

El fet de fer la inscripció a la Mitja Jove autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants, perquè puguin aparèixer publicades a la pàgina web de cada cursa, i altres webs relacionades o qualsevol altre mitjà de difusió, incloses les xarxes socials. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, incloent-hi la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.