Background Image

Medi Ambient

COMPROMÍS SOSTENIBLE

El respecte pel nostre entorn és una peça clau i un referent obligat a l’hora de plantejar-se qualsevol activitat.
En els darrers anys el creixement generalitzat del consum ha provocat un increment de l’ús de béns i serveis. En esdeveniments esportius s’hi acostumen a generar gran quantitat de residus, a consumir recursos i energia a més d’altres efectes ambientals. És per aquest motiu que és important considerar els impactes ambientals en l’organització de qualsevol esdeveniment esportiu.

Objectius:

 • Minimitzar la generació de residus.
 • Facilitar la reutilització i reciclatge dels diferents tipus de residus generats.
 • Adquirir i utilitzar materials i productes amb qualitat ambiental.
 • Estalviar energia.
 • Reduir el consum d’aigua.
 • Minimitzar el soroll.
 • Sensibilitzar i educar ambientalment a la població.

Actuacions

En aquest sentit i amb la voluntat de fer un treball transversal entre els departaments directament implicats, s’ha establert un PLA DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS per aquest esdeveniment.

Minimització de residus

 • Control dels residus generats.
 • Contenidors de recollida selectiva en els diversos punts del recorregut.
 • Recollida selectiva per part de l’Ajuntament.
 • Entrega de gots compostables en els avituallaments intermitjos que puguin tirar-se en contenidors d’Orgànic al llarg del recorregut.
 • Obsequi d’un got reutilitzable en l’avituallament final.
 • Obsequi d’una bossa de roba als corredors/es.
 • Ús de xip reutilitzable (ja sigui d’ús propi o de lloguer).
 • Ús de dorsal de paper de pedra.

Pràctiques medi ambientals.

 • Inscripcions via Web.
 • Difusió a través de xarxes socials i mailing. Per limitar la impressió en paper, la gran majoria de documents de la cursa estan disponibles en format digital a Internet.
 • Ús de paper reciclat en tota la divulgació en paper.
 • Aplicació de criteris ambientals a l’hora d’imprimir segons els procediments del sistema de gestió ambiental EMAS.
 • Informació en tot moment de les mesures preses per la conscienciació ambiental.
 • Implicació d’un grup de “voluntaris verds” per informar a la gent sobre la recollida selectiva o altres dubtes envers la sostenibilitat.
 • Establir criteris mediambientals a l’hora de redactar plecs de condicions per a subministrament de productes per donar servei a l’esdeveniment.

Mobilitat sostenible

 • Utilització de cotxes elèctrics al llarg de la cursa amb la voluntat de reduir les emissions de CO2
 • Sistema de transports col·lectius per als corredors, acompanyants i voluntaris a través de BUSOS LLENÇADORA.
 • Foment a través de diverses comunicacions per tal que es comparteixin els vehicles.
 • Acords amb RENFE per fomentar el transport públic oferint bitllets gratuïts a Rodalies.